Regulamin Konkursu

 REGULAMIN KONKURSU

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest: Joanna Biernacka "Ashplumplum" (dalej zwany „Organizatorem").

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator: Joanna Biernacka "Ashplumplum"

3. Wszelkie pytania, komentarze, reklamacje i inne kwestie wskazane w par. 2 ust. 3 Regulaminu powinny być kierowane do Organizatora bezpośrednio w wiadomości prywatnej na Instagramie


§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

1. Konkurs rozpoczyna się dnia  12.04.23 o godz. 11.30 i trwa do dnia 19.04.23 do godz. 24.00

2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie) opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 21.04.23

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega regułom zawartym we wskazanej Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która łącznie spełnia następujące warunki:

1.1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

1.3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

1.4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 

1.5. wykonała Zadanie Konkursowe.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne. Akceptacja Regulaminu odbywa się przez wzięcie udziału w konkursie

4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście przez napisanie koemantrza pod postem do tego wskazanym. Niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Takie naruszenie Regulaminu spowoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu. 


§4. Zasady Konkursu i przebieg

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/ashplumplum/

2. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Skomentowaniu postu użytkownika @ashplumplum w serwisie Instagram z odpowiedzią: NA PYTANIE "Twój ulubiony kosmetyk wszechczasów?"

2.2 Należy obserwować profil @ashplumplum.

2.3 Dobrowolny warunek: oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym 2 (słownie dwie) znajome osoby, zapraszając do udziału w Konkursie. 

2.4 Dobrowolny warunek: udostępnić post konkursowy jako swoją relację w instastory 

3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykaże prawa autorskie.

4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator wybierze 1 najciekawszy komentarz i nagrodzi: 
-  Całym zestawem kosmetyków widocznym na zdjęciu w poście konkursowym

5. Administratorzy profilu Ashplumplum mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, a autorzy tych wpisów/komentarzy nie mają w związku z usunięciem żadnych roszczeń wobec Administratora lub Organizatora.

6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu, ale nie później niż do dnia 21.04.23 poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta @ashplumplum. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie w ciągu 5 dni od otrzymania od Organizatora powiadomienia o wygranej w formie prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) do wysłania przesyłki. W przypadku podania nieprawidłowych danych   Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda może być przyznana innemu Uczestnikowi Konkursu.

 

§5. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie organizowanym przez Ashplumplum jest zestaw kosmetyków zamieszony na zdjęciu w poście konkursowym. 

2. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 1336 zł.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Laureata Konkursu.

4. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane nieodpłatnie na potrzeby marketingowe Organizatora w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w przestrzeni publicznej w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z niniejszym Regulaminem. 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym mogące naruszać cudzą własność intelektualną.

5. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również w przypadku nagród rzeczowych uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

 

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator dane

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1.     Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: www.ashplumplum.com

2.     Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej w wiadomości prywatnej na Instagramie Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną również w wiadomości prywatnej na Instagramie Organizatora. Organizator ma obowiązek odnieść się.